Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Mẫu 1c - Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành tin học Dành cho GV trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy, chuyên môn - Khảo thí 22/05/2019
2 Mẫu 1b - Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành tin học Dành cho GV trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy, chuyên môn - TTĐTNNL 04/04/2019
3 Mẫu 2b - Phiếu đăng ký sử dụng phòng Thực hành -Thí nghiệm Dành cho GV trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy - TTĐTNNL 04/04/2019
4 Mẫu 4a - Phiếu đăng ký sử dụng phòng Thực hành -Thí nghiệm Dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên CH, NCS trong Trường mượn máy móc, thiết bị ra ngoài trường 04/04/2019
5 Mẫu 3a - Phiếu đăng ký sử dụng phòng Thực hành -Thí nghiệm Dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên CH, NCS trong Trường thực hiện đề tài NCKH, luận văn tốt nghiệp 04/04/2019
6 Mẫu 2a - Phiếu đăng ký sử dụng phòng Thực hành -Thí nghiệm Dành cho GV trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy - KHOA 04/04/2019
7 Mẫu 1a - Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành tin học Dành cho GV trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy, chuyên môn - KHOA 04/04/2019