Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Mẫu hướng dẫn điền thông tin phiếu đăng kí sd phòng THTN Hướng dẫn điền thông tin Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm 13/10/2021
2 Phiếu đăng kí sử dụng phòng TH số1 Dành cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong Trường thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp 13/10/2021
3 Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành số 3 Dành cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong Trường mượn máy móc, thiết bị ra ngoài trường 04/06/2021
4 Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành số 2 Dành cho giảng viên trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy 04/06/2021