Thông báo V/v Thực hiện quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm
Thứ ba, 19/10/2021 11:12:12 (GMT+7)
Thông báo số 03/TB-TTQLTHTN ngày 12 tháng 10 năm 2021, v/v Thực hiện quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm.

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa chuyên môn thuộc trường ĐHKG.

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của TTQLTH-TN, trường Đại học Kiên Giang được ban hành kèm theo quyết định số 1240/QĐ-ĐHKG ngày 14/12/2020;

Căn cứ vào quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị tại TTQLTH-TN của trường Đại học Kiên Giang được ban hành kèm theo quyết định số 836/QĐ-ĐHKG ngày 22/07/2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giảng viên trong việc đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, … Nay TTQLTH-TN thông báo đến lãnh đạo các khoa chuyên môn phối hợp thực hiện quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm cụ thể như sau:

1. Lập danh mục các sinh viên có nhu cầu thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học,… tại TTQLTH-TN trong mỗi học kỳ hoặc trong năm học (mẫu 1).

2. Lập danh mục các giảng viên có nhu cầu thực hiện dự án, đề tài nghiên cứu khoa học,… tại TTQLTH-TN trong năm học (mẫu 2).

Danh mục này thay thế cho sự phê duyệt của lãnh đạo khoa đối với bản đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm của các cá nhân. Trung tâm sẽ dựa vào danh mục để sắp xếp, tạo điều kiện cho các cá nhân theo danh mục đề nghị được thực hiện công việc chuyên môn tại phòng thí nghiệm.

Gửi danh mục trực tiếp tại văn phòng Trung tâm hoặc gửi bản scan qua địa chỉ email: qlthtn@vnkgu.edu.vn.

Trân trọng!                                                                          

                                   

 

 

 

 

                                                                                     

 

Ý KIẾN PHẢN HỒI